« Cách xem trang web tốt nhất | Main

Cách để đọc được tiếng Việt

 

Kính thưa quý vị, Tiếng Việt con sử dụng trong trang web www.lieulieuduong.org là Unicode [encoding UTF-8].  Web này được chạy tốt trên chương trình duyệt web như là Internet Explorer...

  • Đối với Internet Explorer, nếu quý vị không đọc được tiếng Việt trong trang này, trước hết xin quý vị vào menu "View" (nằm ở trên phía bên trái của màn hình) rồi chọn EncodingUnicode (UTF-8).
  • Trong Internet Explorer, nếu quý vị vẫn chưa đọc được tiếng Việt, điều đó có nghĩa là cần phải chỉnh font. Trước hết quý vị chọn bộ font để hiện là “Times New Roman”.  (Font ở menu /Tools/Options).  Sau đó thì quý vị sẽ đọc được Tiếng Việt.
  • Nếu quý vị vẫn chưa đọc được tiếng Việt, thì có nghĩa là font “Times New Roman” của quý vị không hỗ trợ Unicode. Điều này chỉ xảy ra với Windows 98 trở về trứơc. Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP đều đã hỗ trợ Unicode.  Xin quý vị download chương trình unicode.exe để cài bộ font unicode.

 


 

To read Vietnamese Text

The pages on this site work well with web browser Internet Explorer. I use Unicode [UTF-8] to encode the text in these pages.

  • If your browser  Internet Explorer does not display the Vietnamese text correctly, please manually enable the UTF-8 encoding by using the menu /View/Encoding.
  • If your browser still does not display the Vietnamese text correctly, then you need to check the font setting. Please switch to Unicode fonts (generally “Times New Roman”) by using the menu /Tools/Options if your browser is Internet Explorer. In most of the cases the Vietnamese text on this pages should be displayed correctly.
  • Otherwise it is a big chance that your font (Times New Roman) does not support Unicode UTF-8. It happens only to older Windows platform (Windows 98 or older). Windows 98se, Windows ME, Windows 2000 or Windows XP has Unicode UTF-8 fonts as a standard features.  You need to download the program unicode.exe to install the font.

 

 

 

 

  Trở về Trang Gốc                     Trở về Trang Thư Mục

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.lieulieuduong.org/blog-mt/mt-tb.fcgi/25


Hosting by Yahoo!

Post a comment