TỤC DIỆM TRUYỀN ĐĂNG            *            TIẾP DẪN HẬU LAI        *       BÁO PHẬT ÂN ĐỨC                      <>               *****CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ .......................... PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN...................... PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC.....................PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH       <>        ***NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!***             <>           Vui thú lâm tuyền năm tháng qua !.................Thân tâm thanh thoát nhẹ thênh ra.................Gột vơi tục tưởng ly tam độc................Quét sạch trần lao diệt tứ ma.................Thế cuộc xuân qua thu tự đến................Nhơn tình hè nóng lạnh đông về.......................Gìn lòng an trú: Không vô nguyện......................Vạn vật tùy duyên mặc đổi thay.                                                                          

KINH MỚI ĐĂNG: THAM THIỀN

Đại Thừa Chỉ Quán

Nhị Khoá Hiệp Giải 1

Nhị Khoá Hiệp Giải 2

Đạo Tràng Bát Nhã 1

Dạo Tràng Bát Nhã 2

Cao Đẳng Tăng-Khoá 6(04-05-14)

Cao Đẳng Ni- Khoá 6(04-05-14)

Trung Cấp Tăng-Khoá 8(04-11-14)

Trung Cấp Tăng-Khoá 9(04-11-14)

 

1/ Liểu Đạo Ca: Doc   PDF     >>Mời xem tiếp

Phần 1 ; Phần 2 ; Phần 3 ; Phần 4 ; Phần 5

Hướng dẫn (download) hạ tải kinh  

*Chú Ý: 

Trang website www.lieulieuduong.org đang cập nhật. Quý vị hoan hỷ trở lại hạ tải sau.
 


THAM THIỀN  (BĂNG GIẢNG MP3)    -    MEDITATION (AUDIO MP3)Hướng dẫn tu học từ xa - Tập I (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường
Kỳ 01- Tham Thiền 1 Kỳ 02- Tham Thiền 2  
Kỳ 03- Tham Thiền 3 Kỳ 04- Quán Thân 1 
Kỳ 05- Quán Thân 2  Kỳ 06- Quán Tâm 1  
Kỳ 07- Quán Tâm 2   Kỳ 08- Quán Tâm 3
Kỳ 09- Quán Tâm 4  Kỳ 10- Quán Tâm 5
Kỳ 11- Quán Ngã Kỳ 12-Chử Quán 
Kỳ 13-Quán Cảnh  Kỳ 14-Quán Pháp 1 
Kỳ 15-Quán Pháp 2  Kỳ 16-Quán Pháp 3 
Kỳ 17-Quán Pháp 4  Kỳ 18-Quán Pháp 5 
Kỳ 19-Quán Vô Pháp Kỳ 20-Cực Lạc
Kỳ 21-Thế Giới Ta Bà   Kỳ 22-Thế Giới Ta Bà
Kỳ 23-Thế Giới Ta Bà  - Thân Kiến Kỳ 24-Thế Giới Ta Bà  - Biên Kiến  
Kỳ 25-Thế Giới Ta Bà  - Tà Kiến   Kỳ 26-Tà Kiến - Kiến Thủ Kiến
Kỳ 27-Kiến Thủ Kiến 1 Kỳ 28-Kiến Thủ Kiến 2
Kỳ 29-Giới Cấm Thủ Kiến Kỳ 30-Tư Hoặc 1
Kỳ 31-Tư Hoặc 2 Kỳ 32-Tư Hoặc 3
Kỳ 33- Niệm Phật 1 Kỳ 34- Niệm Như Lai 
Kỳ 35- Niệm Phật 2  Kỳ 36- Niệm Phật 3 
Kỳ 37- Niệm Phật 4  Kỳ 38- Tiếng Chuông Chùa 1 
Kỳ 39- Tiếng Chuông Chùa 2  Kỳ 40- Địa Tạng Bồ Tát 1
Kỳ 41- Địa Tạng Bồ Tát 2  Kỳ 42- Địa Tạng Bồ Tát 3 
Kỳ 43- Địa Tạng Bồ Tát 4  Kỳ 44- Địa Tạng Bồ Tát 5 
Kỳ 45- Địa Tạng Bồ Tát 6  Kỳ 46- Địa Tạng Bồ Tát 7 
Kỳ 47- Địa Tạng Bồ Tát 8  Kỳ 48-Quan Thế Âm Bồ Tát
Kỳ 49-Quan Thế Âm Bồ Tát 2 Kỳ 50-Quan Thế Âm Bồ Tát 3
Kỳ 51-Quan Thế Âm Bồ Tát 4 Kỳ 52-Quan Thế Âm Bồ Tát 5
Kỳ 53-Quan Thế Âm Bồ Tát 6 Kỳ 54-Quan Thế Âm Bồ Tát 7
Kỳ 55-Quan Thế Âm Bồ Tát 8 Kỳ 56-Quan Thế Âm Bồ Tát 9
Kỳ 57-Quan Thế Âm Bồ Tát 10 Kỳ 58-Tin Tưởng  
Kỳ 59-Học Đạo Kỳ 60-Diệt Vọng
Kỳ 61-Rừng Thông Kỳ 62-Rừng Thông 2
Kỳ 63-Sương Lạnh Tây Nguyên Kỳ 64-Sương Mù Tây Nguyên 1
Kỳ 65-Sương Mù Tây Nguyên 2 Kỳ 66-Nắng Đẹp Tây Nguyên
Kỳ 67-Năm Tháng Kỳ 68-Đông Xuân
Kỳ 69-Hoạ Bài Đông Xuân Kỳ 70-Trăng Khuya
Kỳ 71-Trăng Khuya 2 Kỳ 72-Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên
Kỳ 73-Câu Đối Liễu Liễu Đường Kỳ 74-Câu Đối Liễu Liễu Đường 2
Kỳ 75-Thiền Trà Kỳ 76-Trà Đạo
Kỳ 77-Lễ Bái Kỳ 78-Qủa Báo Của Phật
Kỳ 79-Lạy Vía Di Lặc Kỳ 80-GiaoThừa Tế Sao
Kỳ 81-Chùa Cháy Kỳ 82-Nhân Qủa 1
Kỳ 83-Nhân Qủa 2 Kỳ 84-Xin Được Cười
Kỳ 85-Vỗ Về Kỳ 86-Lễ An Vị Thánh Tượng
Kỳ 87-Tây Nguyên Hoài Cảm Kỳ 88-Cười
Kỳ 89-Tự Trào Kỳ 90-Cao Nguyên Tích Cảnh
Kỳ 91-Nấm Mồ Đồi Hoang Kỳ 92-Tây Nguyên Tự Cảm
Kỳ 93-Tiếng Vọng Linh Sàng Kỳ 94-Tiếng Văn Từ Đáy Mộ
Kỳ 95-Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát Kỳ 96-Hàng Phục Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 97-Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát Kỳ 98-Chỗ Trụ Tâm Của Bồ Tát 2
Kỳ 99-Thuyết Pháp Kỳ100-Nhà Có Phúc-Tham Vấn Lão Tiền Bối
Hướng dẫn tu học từ xa - Tập II (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường
Kỳ 1-Tiểu Dẩn Kỳ 2-Giỗ Tổ
Kỳ 3-Nhà Ngoại Cảm Chúc Tết
Họp Mặt Đầu Năm 2009 Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập
Ngón Tay Chỉ Trăng - (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng ở những nơi khác nhauChúc Tết 2012
Ngón Tay Chỉ Trăng 11/20/2009 Ngón Tay Chỉ Trăng 11/22/2009
Ngón Tay Chỉ Trăng 03/07/2010 Ngón Tay Chỉ Trăng 3  04/25/2010
Ngón Tay Chỉ Trăng 06/27/2010 Trung Tâm Tịnh Xá
Phổ Quang Trường Hạ Chùa Phổ Quang Ky 2
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương Trường Phật Học 08/01/2010
Chúc Tết 2011 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 10-06-2011 
Trường Hạ Chùa Dược Sư 11-06-2011 Trường Phật Học TPHCM 12-06-2011
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 13-06-2011  Trường Hạ Chùa Phổ Quang 03-07-2011
Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 04-07-2011 Trường Hạ Chùa Dược Sư 05-07-2011
Trường Hạ Chùa Kim Sơn 06-07-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 07-07-2011
Trường Phật Học TPHCM 10-07-2011 Trường Hạ Chùa Phổ Quang 30-07-2011
Trường Hạ Chùa Dược Sư 01-08-2011 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 02-08-2011 
Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 03-08-2011 Trường Hạ Chùa Kim Sơn 03-08-2011
Trường Phật Học TPHCM 07-08-2011 Trường Phật Học TPHCM 11-09-2011
Trường Phật Học TPHCM 21-11-2011
Trường Phật Học TPHCM 11-02-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương 15-06-2012 Trường Hạ Chùa Từ Nghiêm 15-06-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 16-06-2012 Trường Phật Học TPHCM 17-06-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 14-07-2012 Trường Phật Học TPHCM 15-07-2012 Tịnh Xá Ngọc Phương 13-07-2012 Tịnh Xá Ngọc Phương 10-08-2012 Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm 11-08-2012 Trường Phật Học TPHCM 12-08-2012 Trường Hạ Chùa Từ Nghiêm 13-08-2012 Chúc Tết 2013 Trường Phật Học TPHCM26-06-2013 Ngón Tay Chỉ Trăng (mp3 kinh giảng) - Thầy giảng tại Liễu Liễu Đường


 
Tham Thiền-Khai Thị Tri  Kiến  
Tham Thiền-Kỳ 1 - Tu Học Vỡ Lòng Tham Thiền Kỳ 2 - Khói Lam Chiều
Tham Thiền Kỳ 3 - Khói Lam Chiều Tham Thiền Kỳ 4 - Cư Trân Lạc Đạo
Tham Thiền Kỳ 5 - Khuya Tham Thiền Kỳ 6 -Chiều
Tham Thiền Kỳ 7 -Tiếng Chuông Chùa Tham Thiền Kỳ 8 -Viên Thức Thiền Sư
Tham Thiền Kỳ 9 -Xem Trăng Tham Thiền Kỳ 10 -Chơi
Tham Thiền Kỳ 11 -Tỉnh Mê Tham Thiền Kỳ 12 -Dưới Trăng Sao
Tham Thiền Kỳ 13 -Họa Vận Tham Thiền Kỳ 14 -Con Công Đầu Đàn
Tham Thiền Kỳ 15 -Hỏi Trăng Tham Thiền Kỳ 16 -Chân Vọng Không Hai  
Tham Thiền Kỳ 17 -Trời Xanh Mây Trắng Tham Thiền Kỳ 18 -Sinh Nhật 
Tham Thiền Kỳ 19 - Ánh Trăng Tà  Tham Thiền Kỳ 20 - Đêm Trăng 
Tham Thiền Kỳ 21 -Dollars Đồng-Vietnam Đồng Tham Thiền Kỳ 22 -Khổ
Tham Thiền Kỳ 23 -Tùy Hỷ Tham Thiền Kỳ 24 -Tùy Hỷ
Tham Thiền Kỳ 25 -Tùy Hỷ 3  Tham Thiền Kỳ 26 -Cảnh Tỉnh
Tham Thiền Kỳ 27 -Hảy Tỉnh Thức Tham Thiền Kỳ 28 -Cao Nguyên Tức Cảnh
Tham Thiền Kỳ 29 -Các Tiến Sĩ Phật Học Tham Thiền Kỳ 30 -Thiếu Lâm Tự 
Tham Thiền Kỳ 31 -Tự Tỉnh Tham Thiền Kỳ 32 -Đi Choi
Tham Thiền Kỳ 33 -Canh Khuya Trăng Sáng Tham Thiền Kỳ 34 -Trăng Mọc Lúc Canh Ba
Tham Thiền Kỳ 35 -Thân Phận Bò Tơ Tham Thiền Kỳ 36 -Tết Đoan Ngọ
Tham Thiền Kỳ 37 -Đoan Ngọ Ăn Bắp Tham Thiền Kỳ 38 -Đoan Ngọ Ăn Bánh Xèo
Tham Thiền Kỳ 39 -Trà Dư Dự Tếu Tham Thiền Kỳ 40 -Thua
Tham Thiền Kỳ 41 -An Lạc Tham Thiền Kỳ 42 -Duc Vọng
Tham Thiền Kỳ 43 -Đốn Gậy Tham Thiền Kỳ 44 -Trông Xa
Tham Thiền Kỳ 45 -Rắn Tham Thiền Kỳ 46 -Rắn
Tham Thiền Kỳ 47 -Nín Tham Thiền Kỳ 48 -Ly Ngôn
Tham Thiền Kỳ 49 -Chơi Rừng Tham Thiền kỳ 50 Không Chắc Của Ta
Tham Thiền Kỳ 51 -Thọ Tham Thiền Kỳ 52 -Tình Thương Rơi Rớt 
Tham Thiền Kỳ 53 -Tôi và Ta Tham Thiền Kỳ 54 -Vốn Vậy
Tham Thiền Kỳ 55 -Hơn Thua Tham Thiền Kỳ 56 -Kiếp Nhân Sinh
Tham Thiền Kỳ 57 -Gỗ Tốt Trôi Sông Tham Thiền Kỳ 58 -Gỗ Mục Trôi Sông
Tham Thiền Kỳ 59 -Mộng Đẹp Không Thành Tham Thiền Kỳ 60 -Nhơn Tình
Tham Thiền Kỳ 61 -Ngấm Sao Khuya Tham Thiền Kỳ 62 -Sắc Duyên Tâm Hợp
Tham Thiền Kỳ 63 - Học Tham Thiền Tham Thiền Kỳ 64 - Học Tham Thiền (tt)
Tham Thiền Kỳ 65 - Học Tham Thiền (tt) Tham Thiền Kỳ 66 - Học Tham Thiền (tt)
Tham Thiền Kỳ 67 - Tứ Đế - Khổ Khổ Tham Thiền Kỳ 68 - Tứ Đế - Hành Khổ
Tham Thiền Kỳ 69 - Tứ Đế - Hoại Khổ Sanh Khổ Tham Thiền Kỳ 70 - Tứ Đế - Sanh Khổ Lão Khổ
Tham Thiền Kỳ 71 - Tứ Đế - Bệnh Khổ Tham Thiền Kỳ 72 - Tứ Đế - Tử Khổ
Tham Thiền Kỳ 73 - Tứ Đế - Ái Biệt Ly Khổ Tham Thiền Kỳ 74 - Tứ Đế - Cầu Bất Đắc Khổ
Tham Thiền Kỳ 75 - Tứ Đế - Oán Táng Hội + Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ Tham Thiền Kỳ 76 - Tứ Đế - Tập Đế + Tam Tế
Tham Thiền Kỳ 77 - Tứ Đế- Tam Tế + Lục Thô Tham Thiền Kỳ 78 - Tứ Đế-Tập Đế-Kiến Tư Hoăc
Tham Thiền Kỳ 79 - Tứ Đế-Tập Đế-Trần Sa  Hoăc Tham Thiền Kỳ 80 - Tứ  Đế-Diệt Đế
Tham Thiền Kỳ 81 -Tứ Đế- Diệt Đế-Niết Bàn Tham Thiền Kỳ 82 -Tứ Đế- Diệt Đế-Giải Thoát-Tịnh Độ
Tham Thiền Kỳ 83 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ Tham Thiền Kỳ 84 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ
Tham Thiền Kỳ 85 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Niệm Xứ Tham Thiền Kỳ 86 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Chánh Cần
Tham Thiền Kỳ 87 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Ý Túc Tham Thiền Kỳ 88 -Tứ Đế- Đạo Đế-Tứ Ý Túc
Tham Thiền Kỳ 89 -Tứ Đế- Đạo Đế-Ngũ Căn Tham Thiền Kỳ 90 -Tứ Đế- Đạo Đế-Ngũ Lục
Tham Thiền Kỳ 91-Tứ Đế- Đạo Đế-Thất Bồ Đề Phần Tham Thiền Kỳ 92 -Tứ Đế- Đạo Đế-Bát Chánh Đạo
Tham Thiền Kỳ 93 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Kiến Tham Thiền Kỳ 94 -Tứ Đế- Đạo Đế-ChánhKiến-ChánhTuDuy
Tham Thiền Kỳ 95 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Tu Duy Tham Thiền Kỳ 96 -Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Ngữ 
Tham Thiền Kỳ 97-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Nghiệp   Tham Thiền Kỳ 98-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Mệnh 
Tham Thiền Kỳ 99-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Tin Tấn Tham Thiền Kỳ 100-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Niệm
Tham Thiền Kỳ 101-Tứ Đế- Đạo Đế-Chánh Định Tham Thiền Kỳ 102-Tứ Đế-Tổng Luận
Tham Thiền Kỳ 103-Luận Về Kỳ Siêu Độ Vong Tham Thiền Kỳ 104-Luận Về Kỳ Trì Tụng
Tham Thiền Kỳ 105-Luận Về Lễ Lạy Tham Thiền Kỳ 106-Luận Về Chúng Đắc
Tham Thiền Kỳ 107-Luận Về Chúng Đắc tt Tham Thiền Kỳ 108-Luận Về Tà Kiến
Tham Thiền Kỳ 109-Luận Về Đừng Mê Sĩ Khác Tham Thiền Kỳ 110-Luận Về Sùng Thượng Đa Thần
Tham Thiền Kỳ 111-Luận Về Thiền Na Tham Thiền Kỳ 112-Luận Về Tu Tịnh Và Tu Thiền
Tham Thiền Kỳ 113-Luận Về Ngẩu Tượng Lộ Thiên Tham Thiền Kỳ 114-Luận Về Cung Cách Khâm Liệm Phật Tại  Tha La Sông Thọ
Tham Thiền Kỳ 115-Luận Về Lộng Lảy Choáng Ngộp Hoành Tráng Tham Thiền Kỳ 116-Lạ
Tham Thiền Kỳ 117-Xá Lợi Tham Thiền Kỳ 118-Mục Kiền Liên Nhớ Mẹ
Tham Thiền Kỳ 119-Vô Sắc Giới Tham Thiền Kỳ 120-Thanh Minh
Tham Thiền Kỳ 121-Tứ Tất Đàn Tham Thiền Kỳ 122-Chơi
Tham Thiền Kỳ 123-Tám Chữ Chi Tham Thiền Kỳ 124-Tự Nhủ
Tham Thiền Kỳ 125-Thất Niệm  Tham Thiền Kỳ 126-Mười Nghi 
Tham Thiền Kỳ 127-Du Xuân Tham Thiền Kỳ 128-Chùa Linh Xuất Hiện
Tham Thiền Kỳ 129-Doan Ngọ Canh Dần Tham Thiền Kỳ 130-Nghề 
Tham Thiền Kỳ 131-Vớt Vong Tham Thiền Kỳ 132-Rước Vong Kỳ Siêu 
Tham Thiền Kỳ 133-Uống Trà Tham Thiền Kỳ 134-Đại Chuông Bửu Sơn Tự
Tham Thiền Kỳ 135-Sinh Nhật Tham Thiền Kỳ 136-Nếu Được Ước 
Tham Thiền Kỳ 137-Mong Manh Như Một Cánh Hoa Tham Thiền Kỳ 138-Thế Cuộc Vui Buồn
Tham Thiền Kỳ 139-Nhìn Qua Tuê Nhãn Tham Thiền Kỳ 140-PhậtGiáoThếKỷ21-PhậtNgọc
Tham Thiền Kỳ 141-Tránh Phận Sao Nghèo Tham Thiền Kỳ 142-Đầu Nguồn Chân Lý
Tham Thiền Kỳ 143-TậnĐỉnhĐồiChuông-VãngSanhCựcLạc Tham Thiền Kỳ 144-Hồng Chung-Tiếng Chuông Chùa
 Tham Thiền Kỳ 145-Hồng Chung-Tiếng Chuông Chùa Tham Thiền Kỳ 146-Tam Giới Chỉ Là Như Lai Phương Tiện Nói
Tham Thiền Kỳ 147-Tam Tánh Chỉ Là Phương Tiện Nói Tham Thiền Kỳ 148-Dưới Bóng Trăng
Tham Thiền Kỳ 149-Kiến Tư Hoặc Tham Thiền Kỳ 150-Thân Phận Bèo Mây
Tham Thiền Kỳ 151-Lỡ Lệch Lối Đi Tham Thiền Kỳ 152-Kiếp Nhân Sinh 
Tham Thiền Kỳ 153-Thu Đến Tham Thiền Kỳ 154-Phi Tuớng
Tham Thiền Kỳ 155-Nhất Niệm Vô Minh Tham Thiền Kỳ 156-Giủ Pháp Trần
Tham Thiền Kỳ 157-Phật Ngọc Tham Thiền Kỳ 158-Phút Vẩn Vơ
Tham Thiền Kỳ 159-Khôn Dại Dở Hay Tham Thiền Kỳ 160-Chợt Tỉnh
Tham Thiền Kỳ 161-Thiền Hành Niệm Khởi Tham Thiền Kỳ 162-Được
Tham Thiền Kỳ 163-Chịu Đựng Tham Thiền Kỳ 164-Cửa Tâm Quên Cài
Tham Thiền Kỳ 165-Thực Hư Tham Thiền Kỳ 166-Nhìn Sâu Tâm Tánh
Tham Thiền Kỳ 167-Tha Tâm Trí Pháp Môn Tham Thiền Kỳ 168-Mặt Thật Cuộc Đời
Tham Thiền Kỳ 169-Số Phận Tham Thiền Kỳ 170-Một Thoáng Chủ Quan
Tham Thiền Kỳ 171-Tự Trào - Hồi Quang Phản Tỉnh Tham Thiền Kỳ 172-Đời
Tham Thiền Kỳ 173-Đừng Đáng Lẽ Tham Thiền Kỳ 174-Tập 6 Tựa+Viễn Ly
Tham Thiền Kỳ 175-Tập 6 Vô Sắc Giới Tham Thiền Kỳ 176-Vô Sắc Giới
Tham Thiền Kỳ 177-Đừng Đáng Lẽ Tham Thiền Kỳ 178-Cái Quê Của Phật
Tham Thiền Kỳ 179-Đừng Chơi Nghỉa Địa Tham Thiền Kỳ 180-Ba Hèo Lừa Gạt
Tham Thiền Kỳ 181-Tu Hành Tham Thiền Kỳ 182-Mộng Thực
Tham Thiền Kỳ 183-Cá Tham Thiền Kỳ 184-Rồi Củng Vậy
Tham Thiền Kỳ 185-Trong Khói Hoàng Hôn Tham Thiền Kỳ 186-Mở Rộng Lòng
Tham Thiền Kỳ 187-Thể Chơn Như  Tham Thiền Kỳ 188-Tiếng Chuông Chiều 
Tham Thiền Kỳ 189-Thú Vui Thiền Giả Tham Thiền Kỳ 190-Cụ Rùa Và Tôi 
Tham Thiền Kỳ 191-Địa Chấn Cường Ba   Tham Thiền Kỳ 192-Thiên Đường  Địa Nguc
Tham Thiền Kỳ 193-Xây Cất Tham Thiền Kỳ 194-Pháp Trần
Tham Thiền Kỳ 195-Chánh Tri Kiến Tham Thiền Kỳ 196-Tết Đoan Ngọ 
Tham Thiền Kỳ 197-Tà Dương Bối Cảnh Tham Thiền Kỳ 198-Trực Diện Cái Ta
Tham Thiền Kỳ 199-Bòn Vàng Trong Cát Tham Thiền Kỳ 200-Mổ Mắt
Tham Thiền Kỳ 201-Ích Kỷ Cần Phải Học Tham Thiền Kỳ 202-Hư Không Tạng Bồ Tát
Tham Thiền Kỳ 203-Tiếng Hát Giửa Trung Dương (TếtQúiTỵ) Tham Thiền Kỳ 204-Tà Huy Tự Cảm
Tham Thiền Kỳ 205-Tà Hiếu Tử Tham Thiền Kỳ 206-Trường Học Không Tên
Tham Thiền Kỳ 207-Uống Trà Tham Thiền Kỳ 208-Dự Đoán
Tham Thiền Kỳ 209-Gà Gáy Trưa Tham Thiền Kỳ 210-Bước Nhàn Du
Tham Thiền Kỳ 211-Ngẩu Hứng Tham Thiền Kỳ 212-Tam Giới 1
Tham Thiền Kỳ 213-Tam Giới 2 Tham Thiền Kỳ 214-Tam Giới 3
Tham Thiền Kỳ 215-Tam Giới 4 Tham Thiền Kỳ 216-Tam Giới 5
 PHÁP ÂM (BĂNG GIẢNG MP3)  -    DHARMA TALKS (AUDIO MP3) A Di Đà Kinh (mp3 kinh giảng)

  1a

  1b   2a  2b   3a   3b   4a   4b   5a  5b
Bát Đại Nhân Giác (mp3 kinh giảng)

  01

  02   03   04   05   06   07
Bát Nhã Tâm Kinh  (mp3 kinh giảng)
   1a   1b   2a   2b   3a   3b   4a   4b   5a   5b
   6a   6b              
Chánh và Tà (mp3 kinh giảng)  
   01

  02

             
Chứng Đạo Ca (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47
Đại Bát Niết Bàn (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  101  102 103 104 105 106 107 108 109 110
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
  121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
  131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
  141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
  151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
  161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
  171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
  181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
  191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
  201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
  211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
  221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
  231 232 233 234 235  236 237 238 239 240
  241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
  251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
  261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
  271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
  281 282 283 284 285 286 287 288 289
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh (mp3 kinh giảng)
   01 02 03 04 05 06 07 08    
Duy Ma Cật Sở Thuyết (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Duy Thức Học Yếu Luận (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36        
Hợp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009 (mp3 kinh giảng)  
  01                
Hướng Dẫn Tu Học (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18    
Khóa 6 Trung Cấp Phật Học   (mp3 kinh giảng)
  01
Khóa Hạ - Chùa Phổ Ðà (mp3 kinh giảng)
  1  2  3 4            
Khóa Hạ - Tịnh Xá Ngọc Phương (mp3 kinh giảng)
  1  2  3 4            

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh I  (mp3 kinh giảng)

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh II  (mp3 kinh giảng) (04/13/2009)     

   01    02    03            
Kinh Pháp Hoa (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68

Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa Nguyên Văn  (mp3 kinh giảng)

Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương  1 2 , 3
Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương  1  , 2 , 3
Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương   1  ,  2 ,  3 4 5 6 7
Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương  1 2 3  ,  4
Duy Thức Học Yếu Luận Trực Chỉ Ðề Cương  1  , 2
Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Ðề Cương  1 2
Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương  1 2  ,  3 4  ,  5 6
Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương  1  ,  2 ,  3 4 5 6 7
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
  71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83            

Lợi Ích Của Sự Trì Chú Lăng Nghiêm (mp3 kinh giảng)  

  01                

Lớp Bồi Dưỡng Các Giảng Sư (mp3 kinh giảng)  

  01

 02

             

Lý Vô Ngã (mp3 kinh giảng)  

  01

             
Như Lai Viên Giác (mp3 kinh giảng)
  01  02 03 04 05 06 07 08  09 10
  11

12

13 14 15 16 17 18 19  
Ngũ Thừa Phật Giáo  (mp3 kinh giảng)
 01

02

03 04 05          
Phật Ðộ Sanh Phật Ðộ Tử  (mp3 kinh giảng)
  01

             
Pháp Hóa Giải Khổ Ðau   (mp3 kinh giảng)
  1a

1b

             

Phật Học Vấn Ðáp 1 (mp3 kinh giảng)

  1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b
  6a 6b 7a 7b            

Phật Học Vấn Ðáp 2 (Giải Ðáp) (mp3 kinh giảng)

  01

 02

             

Phật Học Vấn Ðáp 3 (Hội Sơn) (mp3 kinh giảng)

  01 02 03            

Phật Học Vấn Ðáp 4 (Phật Pháp Tổng Kỳ Giáo Luận) (mp3 kinh giảng)

   01

 02

             

Phật Học Vấn Ðáp - Tại Thiền Viện Quảng Đức (mp3 kinh giảng)

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39  
Quay Về Tâm Phật (mp3 kinh giảng)
01 02              
Qui Sơn Cảnh Sác (mp3 kinh giảng)
   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Tam Bảo Học (mp3 kinh giảng)
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Thập Nhị Nhân Duyên (mp3 kinh giảng)
  01                
Tứ Diệu Đế (mp3 kinh giảng)
  01 02  03 04 05 06        
Tu Phước và Tu Tụê (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04            
Tứ Thập Nhị Chương (mp3 kinh giảng) 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Vấn Ðề Sanh Tử (mp3 kinh giảng)
  01 02 03 04 05 06 07 08    

Xử Lý Vấn Ðề Sanh Tử (mp3 kinh giảng)

01 02 03            
 PHÁP ÂM BĂNG GIẢNG VCD / VIDEO DHARMA TALKS VCD / VIDEO

Tên Băng Giảng

Video Download

Bát Đại Nhân Giác

[ 1 ] : [ 2 ] : [ 3 ] : [ 7 ] : [ 8 ] : [ 9 ]Ðại Bát Niết Bàn[ 265-1 ] : [ 265-2 ] : [ 265-3 ] : [ 265-4 ] : [ 265-5 ] :  [ 265-6 ] : [ 266-1 ] : [ 266-2 ] : [ 266-3 ] : [ 266-4 ]:   [ 266-5 ] : [ 266-6 ] : [ 266-7 ] : [ 266-8 ] : [ 266-9 ] :    [ 267-1 ] : [ 267-2 ] : [ 267-3 ] : [ 267-4 ] : [ 267-5 ] :   [ 267-6 ] : [ 267-7 ] : [ 267-8 ] : [ 267-9 ] : [ 268-1 ] :  [ 268-2 ] : [ 269-1 ] : [ 269-2 ] : [ 269-3 ] : [ 269-4 :  [269-I] : [269-II] : [269-III] : [269-IV] : [269-V] : [269-VI]Ðối Tượng Tiểu Thừa Thiền ( Ngũ
Uẩn Vô Ngã) Trường Hạ 2006

Họp Mặt Cuối Năm Kỷ Sửu 2009  Kỳ 01 , Kỳ 02 , Kỳ 03  Kinh Kim Cang  (04/13/2009) Kỳ 1  ;  Kỳ 2  ;  Kỳ 3  ;  Kỳ 4  ;  Kỳ 5  ;  Kỳ 6  ;  Kỳ 7Lễ Phát Quà Trung Thu Năm 2003[ 1 ]

Lớp Bồi Dưỡng Các Giảng Sư Trường Hạ

 [ 1 ] :  [ 2 ]

Ngón Tay Chỉ Trăng

[ 1 ] : [ 2 ]Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam  [ 1 ]Như Huyễn Thiền Sư Thi Tập  (04/24/2009) Tập 01  ; Tập 02 ; Tập 03  ;  Tập 04Ngũ Uẩn
Phật Ðộ Sanh Phật Ðộ Tử
Phật Tử Mừng Kỷ Niệm 56 Năm Xuất Gia Hành Đạo Của H.T Thích Từ Thông[ 1 ]

Sám Quy Mạng

[ 01 ] : [ 02 ] : [ 03 ] : [ 04 ] : [ 05 ] : [ 06 ] : [ 07 ] : [ 08 ] : [ 09 ] : [ 12 ] : [ 13 ] : [ 14 ] : [ 17 ] : [ 18 ] : [ 19 ] : [ 20 ] : [ 21 ] : [ 22 ]Sinh Hoạt Thao Hối Am
Tham Thiền Kỳ 28 Cao Nguyên Tức Cảnh Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VITham Thiền Kỳ 29 Tiến Sỉ Phật Học Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VITham Thiền Kỳ 134 Đồi Chuông Bửu Sơn Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VITrường Hạ Chùa Kim Sơn  -  June 13, 2011Video I ; Video II ; Video III ; Video VI ; Video V ; Video VI ; Video VIITrường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương - June 10, 2011Video I ; Video II ; Video III ; Video VI ; Video V ; Video VI ; Video VIITrường Phật Học TPHCM -  June 13, 2011Video I ; Video II ; Video III ; Video VI ; Video V ; Video VI ; Video VIITrường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương - July 04, 2011Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI ; Video VIITrường Hạ Chùa Dược Sư  -  July 05, 2011Video I ; Video II ; Video III ; Video IV ; Video V ; Video VI

Trường Hạ Chùa Kim Sơn -  July 06, 2011

 01  ; 02  ;  03  ;  04

Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm - July 07, 2011

01 ; 02 03  ; 04  ;  05

Truờng Phật Học TPHCM -  July 10, 2011

01  ;  02  ;  03  ;  04   ;  05

Truờng Phật Học TPHCM - Sept 11, 2011

01  ;  02  ;  03  ;  04  ;  05

Lể Tốt Nghiệp Truờng Phật Học TPHCM - Sept 12, 2011

01  ;  02  ;  03  ;  04  ;  05

Truờng Phật Học TPHCM - Nov 20, 2011

01  ;  02  ;  03   ;  04Vấn Đề Sanh Tử[ 2 ] : [ 3 ] : [ 4 ] : [ 5 ]

Ý Nghĩa Hai Thời Công Phu

[ 01 ] : [ 02 ] : [  03 ] :  [ 04 ] :  [ 05 ] :  [ 06 ] :  [ 07 ]


 THIỀN / THI CA -  MEDITATE / POESY    PDF (with images) Word doc  (with images) Tập Thơ 1 (pdf) Tập Thơ 1 (doc) Tập Thơ 2 (pdf)Tập Thơ 2 (doc) Tập Thơ 3 (pdf)Tập Thơ 3 (doc) Tập Thơ 4 (pdf) Tập Thơ 4 (doc) Như Huyễn Thiền Sư Thi Ca Trọn Bộ (pdf) Như Huyễn Thiền Sư Thi Ca Trọn Bộ (doc) Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf)  Ngón Tay Chỉ Trăng 1(doc) Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (pdf) Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 1 (doc)  Ngón Tay Chỉ Trăng 2(pdf) Ngón Tay Chỉ Trăng 2(doc) Ngón Tay Chỉ Trăng 3(pdf)  Ngón Tay Chỉ Trăng 3(doc)  Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 (pdf) Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 4 (doc  Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5 (pdf)   Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 5 (doc)  Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 6 (pdf)   Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 6 (doc)  Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 7 (pdf)  Trực Chỉ Ngón Tay Chỉ Trăng 7 (doc)  Chiếc Lá (pdf) Chiếc Lá (doc)    
* Click Here để download Acrobat Reader AdbeRdr812_en_US.exe.   Đây là program dùng để mở Files PDF.
* Click Here để download VPS 4.3 .   Đây là program dùng để mở đánh tiếng Việt.
KINH SÁCH -  BUDDHIST DOCTRINES

PDF

Word DOC Bát Đại Nhân GiácBát Đại Nhân Giác Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương   Bát Nhã Ba La Mật Ða Thâm Nghĩa Ðề Cương  Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương Chứng Ðạo Ca Trực Chỉ Ðề Cương  Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương Duy Ma Cật Trực Chỉ Ðề Cương  Duy Thức Học Yếu Luận (Revised: 12/19/2010)   Duy Thức Học Yếu Luận (Revised: 12/19/2010) Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề CươngNew April 19,2011Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa KinhĐại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Ðề Cương Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Ðề Cương Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương  Pháp Hoa Kinh Trực Chỉ Ðề Cương Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương   Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ Ðề Cương  Tứ Thập Nhị ChươngTứ Thập Nhị ChươngDIỄN ĐÀN -  BLOG www.lieulieuduong.org/blog/  Đại Chúng Góp ý / Visitor's Comment         Trang 01 ; Trang 02 ; Trang 03 ;  Trang 04 ;

Trang 05 ; Trang 06 ; Trang 07 ; Trang 08

Trang 09 ; Trang 10 ;

THỈNH KINH - TO REQUEST FOR THE BUDDHIST DOCTRINETHỈNH KINH MIỄN PHÍ -  FREE DISTRIBUTION


    

Quý vị muốn thinh kinh CDs, MP3, CVD, DVD của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin quý vị hoan hỷ email cho con, con sẽ cúng dường đến quý vị.

If you need to request for the Buddhist doctrines, Dharma talks audios / MP3/VCD/DVD of the most venerable Thich Tu Thong, please contact me via email.

Email: webmaster@lieulieuduong.org 

CÁC TRANG WEB - WEBSITES Trang webs được thành lập nhằm mục đích phổ biến các kinh điển thuộc hệ tư tuởng Đại thừa do Như Huyễn Thiền Sư: Hòa Thượng Thích Từ Thông biên dịch và diễn giảng.www.chuavietnam.comwww.pgvn-haitrieuam.comwww.lieulieuduong.orgwww.phatphapdaithua.comwww.lieulieuduong.com
www.lieulieuduong.net
Đó là các trang web của ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông.  Quý vị nào đã làm trang web của ngài xin hoan hỷ thông báo cho con được biết, con sẽ đăng vào đây.LIÊN LẠC HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ THÔNG -  CONTACT THE MOST VENERABLE THÍCH TỪ THÔNG Địa chỉ của Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông - Most Venerable Thich Tu Thong's address:
 

LIỄU LIỄU ĐƯỜNG

ĐỒI TÀ DƯƠNG

THÔN LẠC SƠN, XÃ PHÚ SƠN,

HUYỆN LÂM HÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG, VN

ĐT : 0632220809 (H) 0913773791

LIÊN LẠC WEBMASTER  -  CONTACT WEBMASTERWebmaster technical feedback:

 

                 

Any broken links or page errors please contact me via Email: webmaster@lieulieuduong.org

Nếu quý vị mắc phải những trục trặc kỷ thuật trong khi download (hạ tải) kinh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc: Email: webmaster@lieulieuduong.org    

>>  Hướng dẫn (download) hạ tải kinh

>>  Cách xem trang web tốt nhất

>>  Cách để đọc được tiếng Việt 

TRANG

HÌNH

PHOTOS

      GALLERY

HT THÍCH TỪ THÔNG

     Cảm ơn Hòa Thượng vị Minh Sư cao cả,                     Thay Thế Tôn giáo độ chúng con.                                                      Dạy con biết lối tu hành,                          Xiển dương CHÁNH PHÁP,                                           phúc lành thế gian.                                            ***NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!***

Quý vị muốn xem hình ảnh lớn, xin nhấn chuột vào hình nhỏ (Please click a picture to see a larger view.)
H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông  H.T Thích Từ Thông  H.T Thích Từ Thông 
H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

Sương Mù Tây Nguyên

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông Rừng Thông

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

Trăng Khuya

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông

Đức Phật Thích Ca

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông Trăng Khuya

H.T Thích Từ Thông

H.T Thích Từ Thông H.T Thích Từ Thông Viên Thức Thiền Sư

Viên Thức TS + H.T  Từ Thông

Viên Thức TS + H.T  Từ Thông Viên Thức Thiền Sư

    TRANG HÌNH ẢNH: >>>Ngài Hòa Thượng Thích Từ Thông      >>  Thiệp Tết 2010-2012

       Quý vị là vị thứ   Counter   đã vào thăm Liễu Liễu Đường.

Since April 06, 2008 - 2012 © www.lieulieuduong.org