Main | April 2009 »

March 29, 2009

THÔNG BÁO MỚI (ngày 29 tháng Ba năm 2009)

Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng! Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ THUYẾT PHÁP vào ngày 05 tháng Tư năm 2009. Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh. Nay con kính thông báo, và xin kính mời chư vị về Trường Phật Học để thính pháp. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng! Ngài Hòa thượng Thích Từ Thông sẽ THUYẾT PHÁP vào ngày 05 tháng Tư năm 2009. Tại địa chỉ: Trường Phật Học, Số 1, Đường số 8, Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh. Nay con kính thông báo, và xin kính mời chư vị về Trường Phật Học để thính pháp. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Hosting by Yahoo!